Skip to content

Diversity Statement (Hmong)

   

 

COV NEEG TXUM TIM, XWS LI HAIV NEEG YOKUTS THIAB MIWUK UAS YOG COV XUB THAWJ LOS UA TSWV

NYOB RAU THAJ CHAW NTAWM NO UAS YOG UC MERCED POM TIAS LUB NTIAJ TEB YOG IB QHO CHAW RAU

SAWVDAWS TAU NYOB. PEB LUB HOM PHIAJ YOG LOS UA KOM PEB LUB TSEV KAWM NTAWV YOG IB QHO

CHAW UAS TSIS XAIV NTSEJ XAIV MUAG THIAB UA NPAJ TOS RAU TIAM 21, TXAUS SIAB KHO TEJ UAS UA TSIS

YOG YAV TAG LOS, HLUB TIBNEEG, THIAB TXHIM KHO RAU YAV TOM NTEJ. TXOJ KEV TAUG UAS MUAJ KOOB

NPE TSHAJ HAUV PEB LUB TSEV KAWM NTAWM YOG HU UA SCHOLARS LANE. TXHUA HNUB KOJ YEEJ POM

THIAB HNOV HAUV PEB LUB TSEV KAWM MUAJ NTAU HAIV NEEG SIB XYAW UA KE TAUG KEV MUS MUS LOS

LOS TXOJ KAB NCE NQES THIAB COV NCOV ROOB SIERRA NEVADA.

 

NTAWM UC MERCED, PEB TUAV RAWV COV NTSIAB LUS MUAB SAU TSEG HAUV UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DIVERSITY STATEMENT UAS HAIS TIAS,”MUAJ NTAU TUS NEEG RAUG NTAU YAM SIB TXAWV HAUV LAWV LUB

NEEJ, TEJ YAM MUAJ NUJ NQIS RAU LAWV, THIAB TEJ KEV XAV TXOG LUB NEEJ TXAWV VIM MUAJ NTAU TXOJ

KAB LIG KEV CAI THIAB KEV UA NEEJ. XWS LI DAIM NQAIJ TAWV, HAIV NEEG, POJNIAM TXIVNEEJ, HNUB

NYOOG, KEV NTSEEG, YAM LUS, TEJ TXUJ/KEV XIAM OOB QHAB, LUB HLWB KEV XAV TXAWV, KEV NYIAJ DEEV

POJNIAM LOS TXIVNEEJ, KEV XAIV TIAS YOG POJNIAM LOS TXIVNEEJ, YOG NEEG NPLUA NUJ TXOM NYEM,

NYOB RAU THAJ CHAW TWG, THIAB NTAU NTXIV.”

 

PEB NTSEEG TIAS IB LUB TSEV KAWM NTAWV UAS MUAJ NTAU HAIV NEEG SIB XYAW UA KE UA RAU PEB LUB

LUAG HAUJLWM LOS TSIM, TXHAIS TAWM, THIAB SIB TXHEEB NTAUB NTAWV THIAB YAM TSEEM CEEB MUS

TAU DEB. VIM MUAJ NTAU HAIV NEEG COOB HEEV HAUV PEB LUB TSEV KAWM NTAWV, THIAJ LI UA RAU PEB

MUAJ TSWV YIM XAV TSIM NTAU YAM ZOO TAWM RAWS LI PEB LUB LUB TSEV KAWM NTAWV TSHAWB FAWB.

PEB ZOO SIAB MUAJ COOB TUS TUAJ KAWM NTAWV QIB SIAB UAS LAWV YOG COV XUB THAWJ HAUV LAWV

TSEV NEEG TUAJ KAWM NTAWV QIB SIAB, XWS LI COV UAS TUAJ KAWM LOS NTAWM COV KOOM HAUM UAS

YOG NEEG MEV COV NEEG TSAWG (MINORITY, (MSI)) THIAB COV NEEG ESXIAS MEKAS (HISPANIC, (HSI)),

THIAB NEEG KHAB NEEG NTAWM COV POV TXWV PACIFIC (ASIAN AMERICAN AND NATIVE AMERICAN PACIFIC

ISLANDER (AANAPISI)). PEB MUAJ TIB LUB HOM PHIAJ LOS KOOM TES UA KOM TAGNRHO COV TSWV CUAB

HAUV PEB ZEJ ZOG LUB TSEV KAWM NTAWV QHIA TAWM POM MEEJ TIAS MUAJ NTAU HOM NEEG NYOB HAUV

PEB CHEEB TSAM.

 

QHOV PEB MOB SIAB POM ZOO RAU KEV MUAJ NTAU HOM NEEG YUAV PAB TAU PEB NYOB VAM MEEJ HAUV IB

LUB NTIAJTEB UAS TSIS YOOJ YIM.

 

TAU KEV POM ZOO LOS NTAWM TUS THAWJ NTAWM TSEV KAWM NTAWV PAB PAWG TAW TSWV YIM RAU LUB

TSEV KAWM NTAWV SIB LUAG ZOS, KAB LIG KEV CAI THIAB KEV SUAV NROG (CHANCELLOR'S

ADVISORY COUNCIL ON CAMPUS CLIMATE, CULTURE AND INCLUSION

(CCCI)) NTAWM UC MERCED RAU LUB 3 HLIS TIM 15, 2019.